Skip to main content

KNOWLEDGE INTRODUCTION VIDEO

"วิดีโอ" แนะนำความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมาย การตั้งด่าน การจับกุม และวิดีโอแนะนำ เตือนภัยต่างๆ เพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทันกลุ่มมิจฉาชีพ ในรูปแบบต่างๆ

01

ประเภทของด่าน

ความรู้เกี่ยวกับประเภทของด่านตรวจ


02

การจับกุม

ความรู้เกี่ยวกับ การจับกุม


03

แนะนำ-รู้เท่าทัน

ความรู้แนะนำ รู้เท่าทันกลโกงของมิจฉาชีพ