Skip to main content

BANGSAI POLICE STATION
ITA (Integrity and Transparency Assessment)

"การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส" ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้มีส่วนร่วมกันส่งเสริม ให้การบริหารราชการของประเทศไทยให้เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส และส่งผลให้การทุจริตในภาพรวม ของประเทศลดน้อยลงไปได้ ไม่มากก็น้อย ซึ่งในระยะยาวก็ยังสามารถสะท้อนถึงการรับรู้ในระดับสากลได้อีกด้วย"

ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหาร

ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต