Skip to main content

ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหาร

ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต