Skip to main content

BANGSAI POLICE STATION
HISTORY

"ประวัติ" ความเป็นมาของ สถานีตำรวจภูธรบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พ.ต.อ.สายชล สุวรรณบุตร
ผกก.หน.สภ.บางไทร

083-4388353
พ.ต.ท.ประภาส พรมคล้าย
รองผกก.หน.งานป้องกันปราบปราม หน.งานจราจร

081-6972962
พ.ต.ท.จีรชัย อิทรชัย
รองผกก.หน.งานสอบสวน

097-1685751
พ.ต.ท.ธานินทร์ เกิดผล
รองผกก.หน.งานสืบสวน

085-1438560
กฏหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

ติดต่อสอบถาม