Skip to main content

BANGSAI POLICE STATION

บทบาทอำนาจหน้าที่ กต.ตร.

"กระบวนการตรวจสอบ ติดตามและวัดผลตามนโยบาย ก.ต.ช"

01
รับแนวนโยบายพัฒนา และบริหารงานตำรวจจากคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (ก.ต.ช.) ไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลตามนโยบาย
02
ให้คำปรึกษา และ เสนอแนะ การปฏิบัติงาน ของสถานีตำรวจให้เป็นไปตามนโยบายของ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (ก.ต.ช.)
03
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของข้าราชการตำรวจ และการบริหารงานตำรวจ
04
ตรวจสอบ ติดตาม และ ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสถานี ให้เป็นไปตามนโยบายของ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (ก.ต.ช.)
05
รับคำร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ในสถานีตำรวจ และดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (ก.ต.ช.) ว่าด้วยการรับคำร้องเรียนของประชาชน เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ
06
ให้ข้อมูลข่าวสารและเสนอปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่
07
ให้คำแนะนำและช่วยเหลือสนับสนุนการประชาสัมพันธ์งานของสถานีตำรวจ
08
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามที่ กต.ตร.สภ. มอบหมาย
09
รายงานผลการปฏิบัติให้ ก.ต.ช.ทราบ ตามที่ ก.ต.ช.กำหนด
10
อำนาจอื่นตามที่ ก.ต.ช.มอบหมาย